Powiat Legionowski podpisał list intencyjny w sprawie współpracy z Narodowym Centrum Profilaktyki Zdrowia

Podjęcie działań w zakresie szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej wśród mieszkańców poprzez współpracę na rzecz realizacji Projektu Profilaktyki Zdrowotnej w ramach Programu „Twoje Zdrowie”, w tym utworzenie na terenie powiatu Samorządowego Klastra Profilaktyki Zdrowotnej, to główne założenia listu intencyjnego, który 13 lipca Powiat Legionowski podpisał z Narodowym Centrum Profilaktyki Zdrowotnej (NCPZ).

Do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego należy opracowywanie, realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej. Samorządy odgrywają kluczową rolę w ochronie zdrowia, ponieważ są najbliżej swoich mieszkańców, a więc również najbliżej ich problemów i potrzeb. Podpisanie listu intencyjnego, a potem stosownej umowy docelowo ma służyć zbudowaniu na terenie powiatu Projektu Profilaktyki Zdrowotnej, tj. jednolitego, spójnego i powszechnego systemu profilaktyki zdrowotnej, obejmującego działania w obszarach profilaktyki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, w tym w zakresie analizy danych pochodzących ze stałego monitorowania stanu zdrowia mieszkańców przy jednoczesnym promowaniu aktywności fizycznej, badań profilaktycznych, zasad zdrowego żywienia i zachowań prozdrowotnych.

Aplikacja i CDR

Jedno z narzędzi do realizacji programu stanowić będzie mobilna aplikacja Life-Profit, która powiązana zostanie z Kontem Life-Profit, w ramach którego następować będzie gromadzenie, archiwizowanie, a następnie przetwarzanie określonych danych o stylu życia każdego użytkownika. Dzięki monitoringowi kluczowych obszarów mających wpływ na dobrostan zdrowotny, takich jak aktywność fizyczna, odżywianie, sen, stres czy spożywanie używek, oraz przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, w tym sztucznej inteligencji, możliwe będzie zwrotne spersonalizowanie zaleceń prozdrowotnych, a także wykrywanie na wczesnym etapie określonych problemów zdrowotnych, co stanowić ma istotne wsparcie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej we wczesnej diagnostyce i utrzymaniu długotrwałych efektów zdrowotnych wśród pacjentów. Uzyskane tą drogą dane o stylu życia i nawykach mieszkańców będą także stanowić pomoc dla powiatu przy konstruowaniu rozwiązań w zakresie polityki zdrowotnej na szczeblu lokalnym i regionalnym. Konto Life-Profit zostanie ulokowane jako podkonto Internetowego Konta Pacjenta.


Warto wspomnieć o tym, że realizacja programu będzie odbywać się w atrakcyjnej technologii grywalizacyjnej, motywującej mieszkańców do dbałości o zdrowie poprzez różnorodne formy systematycznego nagradzania, wspierania i premiowania, oraz pozwalającej korzystać z bezpłatnych usług wspierających profilaktykę zdrowotną.
Zgodnie z założeniami w 2023 roku bezpłatną wersją usługi Life-Profit zostanie objętych ok. 5 tys. mieszkańców powiatu, w roku 2024 – ok. 10 tys. mieszkańców, w 2025 roku – ok. 14 tys. mieszkańców, a w roku 2026 – ok. 19 tys. mieszkańców. W perspektywie do 2030 r., dzięki współdziałaniu wielu środowisk, 25% mieszkańców powiatu legionowskiego, tj. ok. 30 tys. osób, zostanie objętych powszechnym systemem profilaktyki zdrowotnej.
Drugim narzędziem będą Centra Diagnostyczno-Rehabilitacyjne (CDR), oferujące mieszkańcom przeprowadzanie badań diagnostycznych i korzystanie z zabiegów podtrzymujących zdrowie oraz rehabilitacyjnych.

Szeroka współpraca

Niezwykle ważną kwestią dla realizacji projektu jest konsolidacja na szczeblu powiatowym środowisk działających w obszarze i na rzecz ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej, tj. pracodawców, środowiska medycznego: lekarzy (szczególnie lekarzy POZ), pielęgniarek, farmaceutów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych, absolwentów nauk o zdrowiu oraz absolwentów i studentów uczelni i szkół medycznych wszystkich wydziałów i kierunków, ośrodków opieki zdrowotnej, sportu i rekreacji, a także szkół, ośrodków kultury, organizacji pozarządowych oraz organizacji działających na rzecz środowiska medycznego. W tym celu utworzony zostanie na terenie każdego powiatu Samorządowy Klaster Profilaktyki Zdrowotnej, scalający wysiłki wszystkich interesariuszy na rzecz budowy świadomości prozdrowotnej lokalnej społeczności, czyniący z powiatu koordynatora działań na szczeblu lokalnym. Konsolidacja członków i interesariuszy Klastra będzie jednym z głównych warunków osiągnięcia efektu skali i objęcia świadczeniami profilaktyki zdrowotnej jak największej części społeczeństwa. Przyniesie to szereg korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego, pracodawców i innych uczestników Klastra, a przede wszystkim lokalnych społeczności, skutkując poprawą ich stanu zdrowia oraz obniżeniem kosztów leczenia.

NCPZ przewiduje zawarcie do 2026 r. takich listów, a następnie umów partnerskich z większością samorządów powiatowych. Na ich mocy samorządy powiatowe będą miały za zadanie wspierać gminy ze swojego terenu przy realizacji projektu na szczeblu lokalnym, integrować je wokół realizacji celów projektu, promować uczestnictwo gmin w projekcie oraz inspirować i inicjować do wspólnych działań. Powiaty będą także stwarzać platformę współdziałania gmin w realizacji zadań prozdrowotnych, promować sposoby pełniejszego wykorzystania infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w intensyfikowaniu zaangażowania prozdrowotnego mieszkańców, a także zachęcać do swoistej rywalizacji pomiędzy gminami w promowaniu i wspieraniu mieszkańców w prowadzeniu aktywności prozdrowotnej.

Program „Twoje zdrowie” przygotowano z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk, przy współudziale organizacji pozarządowych i wsparciu posłów i senatorów RP. Wdrażać go będzie Narodowe Centrum Profilaktyki Zdrowotnej S.A. – organizacja non profit, integrująca działania na rzecz rozwoju profilaktyki zdrowotnej i prewencji chorób.

Źródło: https://powiat-legionowski.pl/aktualnosci/innowacyjnie-i-kompleksowo-dla-zdrowia?fbclid=IwAR2zLESeUA5Fij30kilVWPW5MeQ7aU_3P2DDqyBe0X1M6Sj8MaB8r_I5iC8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *