Powiat zabiega w NFZ o finansowanie ambulatorium

Ponad 5 000 mieszkańców powiatu skorzystało z pomocy w ambulatorium chirurgiczno-urazowym, które powiat uruchomił dla mieszkańców w marcu ub.r. Zarząd powiatu aktywnie zabiega o to, by poprzez kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) włączyć je do krajowego systemu zdrowotnego.

Przedstawiciele zarządu powiatu rozmawiali na ten temat z Filipem Nowakiem – dyrektorem Oddzia­łu Mazowieckiego NFZ i jego zastępcą ds. medycznych Michałem Dzięgielewskim podczas spotkania 13 maja 2019 r. Wicestarosta Konrad Michalski i członek zarządu Sylwester Sokolnicki postulowa­li, by NFZ przejął koszty funkcjonowania ambulatorium, które obecnie ponosi sa­morząd.

Argumenty prezentowane przez członków zarządu powiatu i towarzyszą­cą im prezes NZOZ „Legionowo” spotka­ły się ze zrozumieniem. Ze strony kie­rownictwa Mazowieckiego Oddziału NFZ padła deklaracja wsparcia działań powia­tu w zakresie opieki zdrowotnej, przynaj­mniej w części postulowanych kwestii. Ustalono, że w ślad za poniedziałkowym (13 maja) spotkaniem NZOZ „Legiono­wo” wyśle oficjalne pisemne wystąpie­nie, w którym ponownie zaprezentowa­ne zostaną postulaty powiatu, dotyczące dofinansowania usług zdrowotnych dla mieszkańców.

Od chwili powstania ambulatorium mieszkańcy powiatu bardzo chętnie korzystają z jego usług. Wieczorami i w weekendy, w przypadku drobnych, niewymagających wizyty w szpitalu urazów, mogą uzyskać pomoc medycz­ną na miejscu w Legionowie. Nie są więc narażeni na wielogodzinne oczekiwa­nie w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) jednego z pobliskich szpitali. To ogromne udogodnienie w sytuacji, gdy w powiecie legionowskim nie ma szpita­la z SOR. Od chwili powstania ambulato­rium po pomoc zgłosiło się tam już ponad 5 tysięcy pacjentów (3665 osób w okre­sie od marca do grudnia 2018 r. ii 333 osoby od stycznia do kwietnia 2019 r.).

Ambulatorium jest finansowane ze środków samorządów. Uzyskanie kon­traktu na jego usługi z NFZ nie tylko od­ciążyłoby budżet powiatu i gmin, które wspierają placówkę. Przede wszystkim włączyłoby ją w krajowy system opieki medycznej, czego skutkiem byłaby choć­by możliwość otrzymania refundowanej recepty na niezbędne leki czy środki medyczne, zaordynowane przez lekarza ambulatorium.

JOANNA KAJDANOWICZ

Źródło: Powiat Legionowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *